Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών, των συστατικών, του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εξοικείωση με την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με τον Χώρο και η αντιμετώπιση των GIS ως εργαλείου επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, η εκμάθηση των μεθοδολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής λύσεων GIS, και η πρακτική εξάσκηση στη χρήση του εμπλεκόμενου λογισμικού.

Το σεμινάριο προορίζεται για άτομα που δεν έχουν καμία ή έχουν περιορισμένη γνώση/εμπειρία στο χώρο των GIS, αλλά διαθέτουν εξοικείωση στη χρήση Η/Υ.