Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

  • η κατανόηση:
    • της εκμάθησης της ανάλυσης δεδομένων
    • της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων με την εφαρμογή των στατιστικών κριτηρίων
  • η εκμάθηση και ο χειρισμός του SPSS (Statistical Package for Social Sience), του πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενου στατιστικού λογισμικού.

Βασική επιδίωξη είναι ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μια στατιστική ανάλυση, έχοντας μία σφαιρική γνώση και αντίληψη των δυνατοτήτων του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χειριστεί με διάφορους τρόπους τα διαθέσιμα δεδομένα και δώσει απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες.