Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:

  • Να εγκαταστήσει οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα με πυρήνα Linux.
  • Να διαχειριστεί ένα σύστημα Linux, είτε για προσωπική χρήση, είτε για χρήση από πολλαπλούς χρήστες.