Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα HTML που αποτελεί τη βάση για τις ιστοσελίδες του διαδικτύου.
  • Να χρησιμοποιεί σωστές πρακτικές σχεδίασης και δόμησης δικτυακών τόπων και στατικών ιστοσελίδων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναπτύξει νέες ιστοσελίδες καθώς και να συντηρήσει και να αναβαθμίσει τις ήδη υπάρχουσες. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να καθορίσει τις λειτουργικές και σχεδιαστικές ανάγκες των δικτυακών τόπων ώστε αυτοί να συμβαδίζουν τόσο με τις υποδείξεις της αγοράς όσο και με τις ανάγκες των τελικών τους χρηστών.
  • Να κάνει χρήση του προγράμματος Dreamweaver, το οποίο αποτελεί την πιο εμπορική εφαρμογή ανάπτυξης ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
  • Να προβάλλει την τελική του εργασία στο διαδίκτυο, στον ιστοχώρο του εργαστηρίου, ώστε να τη χρησιμοποιήσει σαν τμήμα του προσωπικού του portfolio.
  • H κριτική σκέψη και η σχεδιαστική πρωτοβουλία θα αναπτυχθούν με την βοήθεια εξετάσεων πολλαπλής επιλογής, εργασιών αλλά και της τελικής εργασίας – η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ιστοτόπου – διάρκειας 2 εβδομάδων.