Θεματικές Ενότητες

Το σεμινάριο δομείται σε 10 βασικές θεματικές ενότητες:

1. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος

Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα. Δίνονται δηλαδή οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των επιλογών του προγράμματος και επεξηγούνται οι βασικές έννοιες και λειτουργίες του προγράμματος.

2. Χρήση των βασικών εντολών και γραμμών εργαλείων

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στη χρήση των εντολών και στη διαχείριση των γραμμών εργαλείων.

3. Κατηγοριοποίηση εντολών – Εντολές μορφοποίησης και επεξεργασίας

Οι εντολές διαχωρίζονται ανάλογα με την επιθυμητή προς εκτέλεση εργασία. Ο εκπαιδευόμενος είναι πλέον σε θέση να διεκπεραιώσει μία απλή συνθετική σχεδιαστική εργασία.

4. Εξειδικευμένες εντολές σχεδίασης

Με το πέρας της ενότητας αυτής ολοκληρώνεται η παρουσίαση των εντολών που αφορούν στη σχεδίαση αντικειμένων.

5. Εξοικείωση με τη σχεδίαση σε επίπεδα (layers)

O εκπαιδευόμενος εισάγεται στη λογική των επιπέδων σχεδίασης, που είναι σημαντικά για τη σωστή οργάνωση και εκτύπωση του σχεδίου.

6. Δημιουργία block, εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένου και διαγράμμιση

Η ενότητα αυτή αφορά στην ομαδοποίηση των σχεδιασμένων αντικειμένων για το βέλτιστο χειρισμό τους, στην εισαγωγή άλλων αρχείων και στη διαγράμμιση των σχεδιασμένων αντικειμένων.

7. Διαστασιολόγηση σχεδίου

Εισαγωγή διαστάσεων και επεξηγήσεων και επιλογές μορφοποίησής τους.

8. Εισαγωγή κειμένου και πινάκων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι επιλογές εισαγωγής κειμένου και πινάκων και μορφοποίησής τους.

9. Επιλογές εκτύπωσης του αρχείου

Επεξήγηση δυνατοτήτων και διαφορετικών μεθόδων εκτύπωσης της εργασίας μας.

10. Συνεργασία του autocad με άλλα προγράμματα

Στην τελευταία ενότητα περιγράφονται οι επιλογές αποθήκευσης του αρχείου έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του μέσω άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων.