Θεματικές Ενότητες

Κάθε ενότητα περιέχει εκπαιδευτικά βίντεο στα ελληνικά τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να μάθουν καλύτερα το πρόγραμμα Flash CS4.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Πολυμέσα και στο Flash CS4

 • Εισαγωγή στα πολυμέσα
 • Εισαγωγή στο Flash CS4
 • Πρώτη επαφή με το Flash CS4

Ενότητα 2: Ξεκινώντας με τα εργαλεία σχεδιασμού του Flash CS4

 • Αναλυτική περιγραφή των εργαλείων του Flash CS4
 • Δημιουργία της πρώτης στατικής εικόνας.

Ενότητα 3: Χρήση των συμβόλων και της Βιβλιοθήκης του Flash CS4

 • Εργασία με το πλαίσιο Library
 • Δημιουργία, επεξεργασία και χρήση συμβόλων
 • Εισαγωγή και επεξεργασία εξωτερικής εικόνας

Ενότητα 4: Δημιουργία κινούμενων σχεδίων

 • Χρήση της χρονικής γραμμής και κατανόηση των καρέ
 • Δημιουργία κινούμενων σχεδίων με την μέθοδο καρέ-καρέ και tweening
 • Χρήση της τεχνικής Mask

Ενότητα 5: Εισαγωγή στην ActionScript

 • Κατανόηση βασικών εννοιών
 • Χρήση του πλαισίου Αction Frame
 • Τοποθέτηση ενεργειών στη Χρονική Γραμμή
 • Χρήση ετικετών καρέ

Ενότητα 6: Δημιουργία και χρήση Κουμπιών

 • Δημιουργία κουμπιών τα οποία αλλάζουν κατά την αλληλεπίδραση με το χρήστη
 • Χρήση κουμπιών για έλεγχο της αναπαραγωγής της ταινίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με μια εξωτερική ιστοσελίδα

Ενότητα 7: Δημιουργία και χρήση των αποσπασμάτων ταινίας (Movie Clips)

 • Δημιουργία, επεξεργασία και χρήση των αποσπασμάτων ταινίας
 • Κατανόηση ονομάτων στιγμιότυπων
 • Προβολή αποσπασμάτων ταινίας κινούμενων σχεδίων

Ενότητα 8: Προσθήκη ήχου

 • Εισαγωγή και επεξεργασία αρχείων ήχου
 • Τοποθέτηση ήχων στην χρονική γραμμή
 • Έλεγχος συμπεριφοράς και εκτέλεσης ήχου

Ενότητα 9: Εργασία με Βίντεο

 • Κατανόηση των αρχών εργασίας με βίντεο στο Flash CS4
 • Χρήση του οδηγού Video Import για την εισαγωγή και μετατροπή των αρχείων βίντεο
 • Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο στην χρονική γραμμή