Θεματικές Ενότητες

Το σεμινάριο δομείται σε 10 βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
  Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα. Δίνονται δηλαδή οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των επιλογών του προγράμματος και επεξηγούνται οι βασικές έννοιες και λειτουργίες του προγράμματος.
 2. Διαχείριση δεδομένων στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
  Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στη χρήση των γραμμών εργαλείων του προγράμματος με σκοπό την εξοικείωση με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.
 3. Εισαγωγή στη Στατιστική-Περιγραφική Στατιστική-Πίνακες/ Γραφήματα
  Η ενότητα αυτή αποτελεί την εισαγωγή στην Στατιστική. Επεξηγούνται βασικές έννοιες περιγραφικής στατιστικής και ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με την παρουσίαση περιγραφικών αριθμητικών μέτρων χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος
 4. Αναλυτική Στατιστική-Έλεγχος υποθέσεων-Έλεγχος κατανομών
  Στην ενότητα αυτή διδάσκεται η διαδικασία του ελέγχου υποθέσεων ως το βασικό στάδιο της αναλυτικής στατιστικής.
 5. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων – Έλεγχος μέσων τιμών δύο δειγμάτων κατά t-test του Student
  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση των διαφορών ποσοτικών μεταβλητών σε δύο ομάδες.
 6. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων – Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)
  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση των διαφορών ποσοτικών μεταβλητών σε περισσότερες από δύο ομάδες.
 7. Μη παραμετρικοί έλεγχοι
  Στην ενότητα αυτή διδάσκονται στατιστικοί έλεγχοι όταν δεν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις των κατανομών τους.
 8. Έλεγχοι συσχετίσεων-Χ2, Pearson’s r, Spearman’s rho
  Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση συσχετίσεων.
 9. Γραμμική Παλινδρόμηση
  Δημιουργία μοντέλων για την διερεύνηση των παραγόντων που συσχετίζονται με την εμφάνιση χαρακτηριστικών ποσοτικής φύσεως.
 10. Λογαριθμιστική Παλινδρόμηση
  Δημιουργία μοντέλων για την διερεύνηση των παραγόντων που συσχετίζονται με την εμφάνιση δίτιμων χαρακτηριστικών.