Δομημένη Καλωδίωση και Πιστοποίηση #2

Βασική προϋπόθεση για την δομημένη καλωδίωση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή εγκατάσταση της καλωδιακής υποδομής, πάντα ακολουθώντας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και να αποφευχθούν πιθανές δυσλειτουργίες ή ακόμη και μελλοντικές βλάβες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων της επιχείρησης αλλά και σε υψηλού κόστους επισκευές του δικτύου.

Με την πιστοποίηση της καλωδίωσης διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ακόμη και σε επίπεδα που δεν μπορούν να καλυφθούν απλώς με την επιλογή ακριβού εξοπλισμού, καθώς πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο ανθρώπινος παράγοντας κατά την εγκατάσταση ενός δικτύου, οι πιθανές απώλειες και πιθανές παρεμβολές του δικτύου.

Categories: