Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου

To Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου αποτελείται από όλες τις ενέργειες και
τις διαδικασίες που ως στόχο έχουν την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και
επεξεργασία όλων των διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας που
καθρεφτίζουν την ποιότητα του προϊόντος που παράγεται, πάντοτε σε
συνάρτηση με κριτήρια που η ίδια η επιχείρηση έχει ορίσει.
Το περιβάλλον ποιοτικού Ελέγχου της Digital Academy αποτελεί ένα
σύστημα επεξεργασίας στοιχείων, όπου τα στοιχεία (Εισροές)
εισέρχονται μέσω των διαφόρων αισθητήρων και των μετρήσεων διά
χειρός και εφόσον πραγματοποιηθεί η επεξεργασία τους, μέσω
στατιστικών μεθόδων, εξέρχονται (Εκροές) με τη μορφή αριθμών,
πινάκων και διαγραμμάτων.


Categories: