Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών για Τράπεζες

Η συγκεκριμένη εφαρμογή στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων στην Κύπρο.

Η JCC θα λειτουργήσει ως ο πρώτος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης στην Κύπρο και θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων και χρονοσήμανσης οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν τόσο σε Τραπεζικές συναλλαγές όσο και συναλλαγές με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η ανάθεση του έργου στην Digital Academy από την Adacom αποτελεί απόδειξη της υψηλής εξειδίκευσης μας στις mobile εφαρμογές.

Categories: