Δομημένη 1

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω του ιδιόκτητου εξοπλισμού DSX CableAnalyzer™ 8000