Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων της Java στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει τον προγραμματισμό εφαρμογών σε Java. Η οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος έχει γίνει με τη θεώρηση πως οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν πρότερη επαφή με τη Java ή κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού και άρα, η διδασκαλία ξεκινάει από το μηδέν. Για να είναι πάντως σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις χειρισμού των Windows, που είναι το λειτουργικό σύστημα επιλογής για το αυτό. Χρήστες άλλων λειτουργικών (Unix, Linux) μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εγκαθιστώντας μόνοι τους το λογισμικό της επιλογής τους. Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για άμεση εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java και των βασικών χαρακτηριστικών της. Εστιάζει στην λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών της γλώσσας και με τη μέθοδο αυτή ο εκπαιδευόμενος προετοιμάζεται κατάλληλα για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή εκμάθηση της γλώσσας και για το λόγο αυτό τόσο ο κώδικας που θα συναντήσετε στις σημειώσεις και τις παρουσιάσεις ακολουθεί πιστά τους κανόνες σωστής πρακτικής που έχουν θεσπιστεί από την προγραμματιστική κοινότητα για τη δημιουργία «καθαρών» και ευανάγνωστων προγραμμάτων. Επίσης, από το Χειμερινό διδακτικό εξάμηνο του 2009 δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου και για όσους το επιθυμούν, να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της επίσημης πιστοποίησης της Sun Microsystems για τη Java, συμμετέχοντας και περνώντας επιτυχώς το αντίστοιχο τεστ. Έτσι λοιπόν, στη διδακτέα ύλη έχουν ενταχθεί και καλύπτονται πλήρως όλα τα απαιτούμενα συστατικά που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη Sun Microsystems. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Java 6 SE για την υλοποίηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων της Java.