Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων της ASP.NET μέσα σε 10 εκπαιδευτικές ενότητες, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει ή να συμμετάσχει στην ανάπτυξη Web εφαρμογών. Η οργάνωση της διδασκαλίας έχει γίνει με τη θεώρηση πως οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν επαφή με την ASP.NET αλλά έχουν βασικές γνώσεις υπολογιστών, και υποτυπώδεις γνώσεις προγραμματισμού. Επίσης, για να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows ώστε να μπορούν να εγκαταστήσουν το Visual Web Developer 2010 Express (διατίθεται δωρεάν), που αποτελεί το βασικό εργαλείο ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών και πάνω στο οποίο στηρίζεται το σεμινάριο. Τέλος θα πρέπει να έχουν και γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς το σεμινάριο βασίζεται σε υλικό γραμμένο στα αγγλικά, υποστηριζόμενο φυσικά και από σημειώσεις στα ελληνικά. Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για άμεση εκμάθηση της γλώσσας ASP.NET και των βασικών χαρακτηριστικών της. Το σεμινάριο εστιάζει στην εξοικείωση με τη γλώσσα μέσω πρακτικής της εφαρμογής με μια σειρά παραδειγμάτων αλλά και εργασίες προς υλοποίηση, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει ευχέρεια τόσο στην γραφή προγραμμάτων όσο και στην ανάγνωση.