Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εκμάθηση του συντακτικού και της βιβλιοθήκης κλάσεων της C#, αλλά και των δυνατοτήτων του .NET framework μέσα σε 12 εκπαιδευτικές ενότητες, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει ή να συμμετάσχει στην ανάπτυξη έργων σε C#. Η οργάνωση της διδασκαλίας έχει γίνει με τη θεώρηση πως οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν επαφή με τη C# αλλά έχουν βασικές γνώσεις υπολογιστών και υποτυπώδεις γνώσεις προγραμματισμού. Επίσης, για να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις χειρισμού του λειτουργικού συστήματος Windows, πάνω στο οποίο βασίζεται το .NET και κατ επέκταση το σεμινάριο. Τέλος θα πρέπει να έχουν και γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς το σεμινάριο βασίζεται σε υλικό γραμμένο στα αγγλικά, υποστηριζόμενο φυσικά και από σημειώσεις στα ελληνικά. Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για άμεση εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C# και των βασικών χαρακτηριστικών της. Εστιάζει στην παρουσίαση της γλώσσας και την πρακτική της εφαρμογή μέσα από παραδείγματα αλλά και τις εργασίες προς υλοποίηση, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει ευχέρεια τόσο στην γραφή προγραμμάτων όσο και στην ανάγνωση κώδικα.