Μετά το σεμινάριο

Με το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θέλουμε:

  • Να είναι σε θέση και να εγκαθιστά τα απαιτούμενα συστατικά για την ανάπτυξη εφαρμογών για την πλατφόρμα Android.
  • Να γνωρίζει τη λειτουργία και τις βασικές δυνατότητες της πλατφόρμας Android.
  • Να γνωρίζει τις σημαντικότερες κλάσεις του Android SDK και τη σωστή χρήση τους για την επίτευξη επιθυμητής λειτουργικότητας.
  • Να υλοποιεί, να κάνει debug και να δημοσιεύει ολοκληρωμένες Android εφαρμογές.

Η κριτική σκέψη, η σχεδιαστική πρωτοβουλία και η ικανότητα υλοποίησης Android εφαρμογών θα αναπτυχθούν χάρις στα έτοιμα προγράμματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτές αλλά και τις εβδομαδιαίες εργασίες.