Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε:

  • Να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές αρχές ανάπτυξης εφαρμογών για το Web.
  • Να είναι εξοικειωμένος με τις κυριότερες τεχνολογίες για την ανάπτυξη web εφαρμογών.
  • Να μπορεί να διαβάζει κώδικα ASP.NET και να κατανοεί τη λειτουργικότητά του.
  • Να υλοποιεί απλές δυναμικές ιστοσελίδες, αλλά και ολοκληρωμένες web εφαρμογές σε ASP.NET.
  • Να σχεδιάζει βασικές βάσεις δεδομένων και να τις χρησιμοποιεί μέσα από μια ASP.NET εφαρμογή

Η κριτική σκέψη, η σχεδιαστική πρωτοβουλία και η ικανότητα υλοποίησης εφαρμογών σε ASP.NET θα αναπτυχθούν χάρις στα έτοιμα προγράμματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτές αλλά και τις εβδομαδιαίες εργασίες.