Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να κατανοεί έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα του γραφικού σχεδιασμού.
  • Να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων του Photoshop με ευκολία.
  • Να είναι σε θέση να δημιουργεί απλές και μετρίας δυσκολίας συνθέσεις με το πρόγραμμα.

Για την πλήρη κατανόηση των εννοιών που θα αναφερθούν στις ενότητες του σεμιναρίου έχουν ενταχθεί ασκήσεις σχετικές με το αντίστοιχο κεφάλαιο, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει.