Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες που εμπλέκονται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), όπως “σύστημα προβολής”, “κλίμακα”, “raster”, “vector” κλπ.
  • Να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα συστατικά οποιουδήποτε υλοποιημένου συστήματος GIS
  • Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες οποιουδήποτε λογισμικού GIS
  • Να αναγνωρίζει προβλήματα που σχετίζονται με Δεδομένα στο Χώρο και να τα αναλύει με βάση τις τεχνικές και τις δυνατότητες των GIS
  • Να δημιουργεί, να συλλέγει, να οργανώνει και να συνθέτει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών GPS και του Internet
  • Να εντοπίζει εγκαίρως προβλήματα σε δεδομένα, και να βελτιώνει/τακτοποιεί/κανονικοποιεί δεδομένα
  • Να αναπτύσσει απλές λύσεις GIS (όπως η απεικόνιση δεδομένων σε χάρτη) αλλά και πιο προχωρημένες (όπως η χωρική ανάλυση δεδομένων για χρήση στη λήψη αποφάσεων)
  • Να δημιουργεί εύληπτους και καλαίσθητους θεματικούς χάρτες με τη χρήση λογισμικού GIS, επιλέγοντας την καταλληλότερη τεχνική για κάθε περίπτωση
  • Να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο των GIS
  • Να είναι σε θέση να ενταχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μιας παραγωγικής διαδικασίας GIS κάποιου φορέα, με την ελάχιστη δυνατή ανάγκη σε εκπαίδευση

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να πιστοποιηθεί επιτυχώς κατά ECDL στο γνωστικό πεδίο “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)”.