Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού Java και τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  • Να μπορεί να επιλύει προβλήματα και να σχεδιάζει απλές εφαρμογές έχοντας αναπτύξει την κριτική του σκέψη και έχοντας μάθει να εφαρμόζει τους κανόνες σωστής πρακτικής κατά τη σύνταξη κώδικα.
  • Να υλοποιεί απλές Java εφαρμογές τύπου γραμμής εντολών και παραθυρικές.
  • Να λάβει μέρος και να περάσει επιτυχώς το διαγώνισμα πιστοποίησης της Sun Microsystems

Η κριτική σκέψη, η σχεδιαστική πρωτοβουλία και η ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων σε Java θα αναπτυχθούν χάρις στα έτοιμα προγράμματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτές αλλά και τις εβδομαδιαίες εργασίες.