Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε:

  • Να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού C# και τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  • Να μπορεί να διαβάζει κώδικα C# και να κατανοεί τη λειτουργικότητά του.
  • Να μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει απλές εφαρμογές ακολουθώντας τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και τις συμβάσεις σύνταξης κώδικα.
  • Να υλοποιεί απλές παραθυρικές και εφαρμογές κονσόλας σε C#.

Η κριτική σκέψη, η σχεδιαστική πρωτοβουλία και η ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων σε C# θα αναπτυχθούν χάρις στα έτοιμα προγράμματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτές αλλά και τις εβδομαδιαίες εργασίες.