Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να γνωρίζει την γλώσσα προγραμματισμού javascript και το JS Framework AngularJS
  • Nα αναπτύξει κριτική σκέψη και πρωτοβουλία απλού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων ακολουθώντας απλές μεθόδους προγραμματισμού.
  • Nα είναι σε θέση να υλοποιεί απλές εφαρμογές χρησιμοποιώντας την Javascript, και ποιο πολύπλοκες με το AngularJS.