Μετά το σεμινάριο

Ένας καλός γνώστης της C μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά, επιστημονικά, είτε ερευνητικά στα εξής:

  • Επιστημονικό προγραμματισμό.
  • Ανάπτυξη Λειτουργικών συστημάτων.
  • Προγραμματισμό σε Unix και Linux.
  • Παραμετροποίηση δικτύων και προγραμματισμός σε αυτά (Networking).
  • Επιτάχυνση διαδικασιών και προγραμμάτων με προσθήκη κώδικα C.
  • Ειδική επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων και άλλα πολλά.