Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
  2. Τα GIS ως Εργαλείο
  3. Τα Γεωγραφικά Δεδομένα
  4. Συλλογή Δεδομένων, Πηγές και Εισαγωγή τους σε GIS
  5. Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Δεδομένων & Συστήματα Προβολής
  6. Ποιότητα Δεδομένων, Σφάλματα & Βελτιώσεις
  7. Παραγωγή Χαρτών
  8. Θεματικοί Χάρτες & Επικοινωνία της Γεωγραφικής Πληροφορίας
  9. Χωρική Ανάλυση & Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων
  10. GIS στο Internet και οι Σύγχρονες Τάσεις