Θεματικές Ενότητες

Το σεμινάριο δομείται σε 10 θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγικά: Η έννοια της μεταγλώττισης , η γραφή κυρίων προγραμμάτων (main) της C, η διαδικασία μετατροπής κώδικα (source code) σε εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable). Απλές διαδικασίες εισόδου/εξόδου (input/output). Είδη βασικών μεταβλητών στην C, εκτύπωση αυτών και σχετικές λογικές και αριθμητικές πράξεις. Συνθήκες στη C.
  2. Επαναληπτικοί βρόγχοι, μια πρώτη προσέγγιση: Απλό for loop. Απλό while loop . Διαδοχική ανάγνωση από πληκτρολόγιο. Πρώτη εισαγωγή με παραδείγματα στην έννοια των πινάκων και των αναδρομικών διαδικασιών. Η έννοια της ενδογενούς (built –in) συνάρτησης στη C. Ένα πρώτο σύνολο ενδογενών συναρτήσεων.
  3. Περαιτέρω εμβάθυνση σε επαναληπτικούς βρόγχους και συνδυασμός αυτών με συνθήκες. Διπλό for loop, διπλό while loop και συνδυασμός αυτών. Πολλαπλοί εμφωλευμένοι επαναληπτικοί βρόγχοι. Παραδείγματα.
  4. Δημιουργία ιδίων συναρτήσεων στη C. Η έννοια της ορατότητας μεταβλητών και συναρτήσεων. Παραδείγματα και εφαρμογές.
  5. H έννοια της μνήμης στον υπολογιστή. Δείκτες (pointers) στη C. Σχέση δεικτών και συναρτήσεων (Information Sharing). Παραδείγματα.
  6. Περαιτέρω ανάλυση και παραδείγματα σχετικά με τους δείκτες. Εισαγωγή στη δυναμική εκχώρηση μνήμης. Απελευθέρωση pointers.
  7. Διαχείριση αρχείων, ανάγνωση από αυτά και εγγραφή σε αρχείο. Πίνακες και δείκτες.
  8. Αναδρομικές δομές (συνάρτηση που καλεί τον εαυτό της). Τεχνικές ταξινόμησης και άλλα σχετικά παραδείγματα.
  9. Εισαγωγή στην έννοια των δομών (structures) και ενώσεων (unions).
  10. Εφαρμογές με χρήση ολοκληρωμένων προγραμμάτων που συνδυάζουν τα προηγούμενα.