Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή, η αρχιτεκτονική του Web, HTML, CSS, το Visual Studio.
  2. Τα βασικά της ASP.NET, βασικές έννοιες προγραμματισμού σε C# και Visual Basic, τύποι δεδομένων, τελεστές, μεταβλητές, έλεγχος ροής προγράμματος, αντικείμενα και κλάσεις.
  3. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με ΑSP.NET, τα βασικά controls και validation controls.
  4. Παρουσιαστικό μιας ASP.NET web εφαρμογής με Master Pages, Skins, Themes.
  5. Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων, βασικές αρχές γλώσσας SQL.
  6. Παρουσίαση δεδομένων, DataList, GridView, DetailsView.
  7. ADO.NET Entity Framework και LINQ.
  8. Ασφάλεια, Αυθεντικοποίηση και Προσωποποίηση.
  9. Προγραμματισμός στην πλευρά του πελάτη με Ajax και JQuery.server.
  10. Αποσφαλμάτωση και εγκατάσταση web εφαρμογών στο web.