Θεματικές Ενότητες

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο, το .ΝΕΤ framework, η γλώσσα προγραμματισμού C#, το πρώτο πρόγραμμα σε C#
 2. H γλώσσα C#, το συντακτικό της C#, τύποι δεδομένων, τελεστές, μεταβλητές, έλεγχος ροής προγράμματος
 3. Κλάσεις και αντικείμενα, πεδία και μέθοδοι
 4. Κληρονoμικότητα, Πολυμορφισμός, Assemblies και Namespaces, Ενθυλάκωση
 5. Abstract Classes, Partial Classes, Nested Classes, Interfaces, Structs, Enums, Operator Overloading
 6. Collections & Generics
 7. Files, Streams, IO, Serialization
 8. Delegates, Events, Windows Forms και WPF
 9. Threads & Task Parallel Library
 10. Networking & WCF
 11. ADO.NET και LINQ
 12. Τελική Εργασία