Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή στο δυναμικό Web Design και την PHP.
  2. Βασικά στοιχεία της PHP.
  3. Συναρτήσεις και Πίνακες.
  4. Φόρμες και Cookies.
  5. Βάσεις δεδομένων.
  6. ΜySQL.
  7. Επεξεργασία Αρχείων.
  8. Αντικείμενα και Κλάσεις.
  9. Τελική εργασία.