Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

Να γνωρίζει την γλώσσα προγραμματισμού PHP, και τις αρχές του δυναμικού WEB προγραμματισμού.
Να αναπτύξει κριτική σκέψη και πρωτοβουλία απλού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων ακολουθώντας απλές μεθόδους προγραμματισμού.
Να είναι σε θέση να υλοποιεί απλές PHP εφαρμογές και sites (forms, database integration). Η κριτική σκέψη, η σχεδιαστική πρωτοβουλία και η υλοποίηση προγραμμάτων σε PHP θα αναπτυχθούν με την παροχή από τους εκπαιδευτές έτοιμων προγραμμάτων (scripts) υλοποιημένων σε PHP, εβδομαδιαίων εργασιών αλλά και του τελικού project, διάρκειας 2 εβδομάδων.