Παρέχονται:

Οι ποιοτικές προδιαγραφές όλων των προϊόντων.

Τα barcodes που τα αντιπροσωπεύουν.

Ιστορικό φωτογραφιών συνδεδεμένο με tracking περιβάλλον.

Πλήρης αποτύπωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.